Databeskyttelsespolitik for sitet

Privatlivs­politik for site med brugeradgang

Den­ne pri­vat­livspo­li­tik for­kla­rer, hvordan data handler på vegne af Dansk Bibel-­Institut (”DBI” eller “vi” eller “os”) behand­ler dine per­so­nop­lys­nin­ger.

 

1. Dataansvarlig

Datahandler er Nicolai Winther-Nielsen.

Kontakt nwn [user name] at [dbi [dot} edu ]

Under 10 personer har adgang til per­so­nop­lys­nin­ger.


 

2. Beskrivelse af behandlingen

Formål

Kate­go­ri­er af per­so­nop­lys­nin­ger

Kil­der

Behand­lings­grund­lag

Mod­ta­ge­re

Opbe­va­ring

 

Formål

Per­so­nop­lys­nin­ger bruges kun til personlig kontakt mellem data handler og bruger.


Kate­go­ri­er af per­so­nop­lys­nin­ger

Vi behand­ler føl­gen­de kate­go­ri­er af per­so­nop­lys­nin­ger om dig:

Almin­de­li­ge per­so­nop­lys­nin­ger:
- Navn, adres­se

- E-​mail adres­se


 

Kil­der

Vi ind­sam­ler oplys­nin­ger fra føl­gen­de kil­der:
- Direk­te fra dig via site registrering.


Behand­lings­grund­lag

Vi behand­ler dine per­so­nop­lys­nin­ger som beskre­vet oven­for base­ret på føl­gen­de behand­lings­grund­lag:
- Almindelige personoplysninger behandles med grundlag i Persondataforordningen arti­kel 6.1.f (Nød­ven­dig for for­føl­gel­sen af legi­ti­me inter­es­ser for Dansk Bibel-Institut).

- Personfølsomme oplysninger behandles med grundlag i Persondataforordningen artikel 9.2 f.
- Der er alene tale om kontakt til brugere med henblik på registrering af konto.


Mod­ta­ge­re

Ingen data deles.


Opbe­va­ring

Vi vil opbe­va­re per­so­nop­lys­nin­ger så læn­ge det er nød­ven­digt til de formål, der er nævnt.

Vi registrerer almindelige personoplysninger om brugere af historiske årsager.

- Oplys­nin­ger ind­sam­let om dig slettes efter anmodning eller ved information om dødsfald.

 

3. Konsekvenser ved behandlingen

Vi behand­ler oplys­nin­gerne som angivet under formål ovenfor.

 

4. Overførsler til lande udenfor EU/EØS

Vi over­fører ikke dine per­so­nop­lys­nin­ger til lan­de uden­for EU/EØS.

 

5. Pligtmæssig information

De oplys­nin­ger, vi behand­ler om dig, har ikke fortrolig karakter.

 

6. Dine rettigheder

Du har føl­gen­de ret­tig­he­der:

·        Du har ret til at anmo­de om ind­sigt, berig­ti­gel­se eller slet­ning af dine per­so­nop­lys­nin­ger.

·        Du har også ret til at mod­sæt­te dig behand­lin­gen af dine per­so­nop­lys­nin­ger og få behand­lin­gen af dine per­so­nop­lys­nin­ger begræn­set.

·        Du har ret til at mod­ta­ge de per­so­nop­lys­nin­ger, som du selv har afgi­vet, i et struk­tu­re­ret, almin­de­ligt anvendt og maskin­læs­bart for­mat (data­porta­bi­li­tet).

·        Du kan altid ind­gi­ve en kla­ge til en data­be­skyt­tel­ses­til­syns­myn­dig­hed – i Dan­mark vil det være Data­til­sy­net, Bor­ger­ga­de 28, 1300 Køben­havn K - se mere på www.data­til­sy­net.dk.

Du kan gøre brug af dine ret­tig­he­der ved at kon­tak­te databehandler.

Der kan være betin­gel­ser eller begræns­nin­ger til dis­se ret­tig­he­der. Det er der­for ikke sik­kert, at du f.eks. har ret til data­porta­bi­li­tet i det kon­kre­te til­fæl­de - dette ­afhæn­ger af de kon­kre­te omstæn­dig­he­der i for­bin­del­se med behand­lings­ak­ti­vi­te­ter­ne.

 

7. Ved brud på datasikkerhed 

Brugere underrettes om evt. læk og om, hvordan dette håndteres. 


Sidst opda­te­ret den 22. maj 2018

Last modified: Monday, 21 May 2018, 9:21 AM